De Stichting Dichter in Beeld  een meerjarig beleidsplan op. Hierin is beschreven hoe de stichting projecten tracht te realiseren die voldoen aan de doelstelling van de organisatie.
Gemaakt voor: Stichting Dichter in Beeld
Voorbereid door: drs. Johan Dinjens, voorzitter, Henk Groenewegen, bestuurslid en mr. Gijs van Elk, secretaris & penningmeester
Heerlen: 11 november 2019
Voorstelnummer: beleid 2019-2024


Beleidsplan 2019-2025
Inleiding
De verbeelding van gedichten is een innoverende vorm van kunst die door schotten in de samenleving moet breken. Met haar projecten wil de stichting Dichter in Beeld (DiB) een brug slaan tussen kunst en samenleving. Daarbij streeft DiB de samenwerking na tussen de kunstwereld en instellingen op het gebied van zorg, welzijn, huisvesting, onderwijs en stads- en regio-ontwikkeling. Verbeelde poëzie, met een duidelijk artistiek vermogen dat intermenselijke relaties uitlokt, brengt niet alleen de kunstenaar in beeld maar mengt zich nadrukkelijk ook met de cultuur van de omgeving en streeft verheffing en educatie na. In deze optiek is het, naar het oordeel van DiB, een vernieuwende kunstuiting, die vorm en inhoud krijgt in de interactie met het publiek. Kortom DiB streeft kunst in de publieke omgeving na die zowel artistieke, sociale als ethische aspecten in zich bergt.
Stichting Dichter in Beeld
Stichting Dichter in Beeld (DiB) is opgericht op 16 oktober 2009 bij notaris Steegmans te Maastricht. De aldaar gedeponeerde oprichtingsakte met bestuursstatuut is opvraagbaar. De huidige bestuursleden zijn Johan Dinjens, Gijs van Elk en Henk Groenewegen.
Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel (aldaar opvraagbaar) staat de stichting DiB ingeschreven in het stichtingsregister KvK voor Limburg onder het nummer 14122488.
De stichting DiB is, volgens een schrijven van de Belastingdienst Limburg (kantoor Maastricht) d.d. 26 november 2009, opgenomen in de ondernemersadministratie van de Belastingdienst onder nummer: 8213 72 312. Ook heeft de stichting de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8213.72.312 
Het banknummer van de Stichting Dichter in Beeld is: NL86 TRIO 0390 3815 86.
Zoals uit onderstaande doelstelling blijkt is deze van ideële aard en dient het algemeen belang. Dat geldt ook voor de feitelijke werkzaamheden van DiB. De stichting DiB streeft geen enkel particulier of individueel belang na. DiB heeft evenmin een winstoogmerk. Eventuele exploitatieoverschotten (welke overigens niet worden verwacht) zullen worden aangewend om de algemeen nutsdoelstelling van de stichting te realiseren.
Doelstelling
DiB heeft ten doel de poëzie een plek te geven in de openbare ruimte, en zo met name het grote publiek te confronteren met de poëzie door middel van het verbinden van poëzie met beeldende kunst. De stichting wil het publiek kennis laten nemen van de dichtkunst door middel van verbeelding van het woord. De stichting stelt zich voorts ten doel om dichters en hun gedichten een fysieke plek te geven in het straatbeeld en het landschap, een en ander in de meest gedifferentieerde verschijningsvormen. De stichting wil een intermediair zijn tussen overheid, de dichter en zijn publiek, sponsoren, uitvoerende kunstenaar, etcetera, dit met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.
Concreet vraagt de stichting subsidies aan en brengt partijen samen om welomschreven projecten uit te voeren.
Ook heeft het bestuur een Comité van Aanbeveling geformeerd, bestaande uit gerenommeerde mensen uit de kunst, wetenschap en het bestuur.
Doelen
De stichting tracht het hiervoor omschreven doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:
- Het (doen) organiseren van presentaties, projecten en manifestaties rond het thema ‘dichter(s) in beeld’
- Het tot stand brengen van een verbinding tussen beeldende en schrijvende kunstenaar, publiek en financiers.
- Het betrekken van het publiek bij poëzie in beeldprojecten. 
Actuele beleid
In de periode najaar 2018-heden is het bestuur van DiB drukdoende met het pogen een project te realiseren geïnspireerd door de Heerlense dichter Leo Herberghs, en de door hem en zijn vrouw indertijd geïnitieerde en door DiB uitgevoerde Leo Herberghs Poëzieprijs (LHPP). Het projectplan is verschillende malen bijgesteld. Het bestuur wil het project laten plaatsvinden in de periode van september 2020 tot en met september 2024 (de prijs heeft dus een looptijd van vijf jaren en zal jaarlijks worden uitgereikt; verwezen wordt naar het projectplan dienaangaande).
Het project zou oorspronkelijk in de gemeente Heerlen worden gerealiseerd. Bespreking van het plan met de wethouder Kunst en Cultuur van de genoemde gemeente leerde dat men minder geïnteresseerd was dan DiB aanvankelijk verwachtte. De prijs was immers de voorbije vijf jaar in Heerlen uitgereikt. Het evenement rond uitreiking mocht zich in grote en warme belangstelling verheugen van poëzieliefhebbers. 
Bij de gemeente Maastricht vond het project meer gehoor en werd enthousiast onthaald.
Het projectplan Leo Herberghs Poëzieprijs wordt gerealiseerd met geld dat is of wordt verkregen door middel van fondsenwerving. Concreet zijn de volgende fondsen aangeschreven:
- Gemeente Maastricht (toegezegd)
- Prins Bernhard Cultuurfonds (toegezegd)
- Stichting E. Strouven (toegezegd)
- Stichting Kanunnik Salden NIeuwenhof (toegezegd)
- Brand Cultuurfonds
- Stichting Erfgoed Limburg
Het succes van hierboven genoemde project LHPP heeft bij het bestuur van de stichting de behoefte versterkt, te streven naar een meerjarige koers. Uit eerder projecten heeft het bestuur geleerd, dat een eenmalig groot project een gerede kans heeft geen doorgang te vinden, dan wel ‘tig’ keren te moeten worden bijgesteld, omdat realisatie moeilijker blijkt dan aanvankelijk verondersteld. Met name het lange wachten op antwoord van aangeschreven subsidiefondsen maakt een realisatie van een project dikwijls moeilijk.
DiB ontwikkelt daarom een langetermijnbeleid dat bestaat uit langjarige projecten waarbij een enkel kortdurend ad-hoc project niet wordt uitgesloten. Door dit meerjarige en eenduidige basisprogramma ontstaat meer rust en regelmaat. Het meerjarige en eenduidige basisprogramma heeft concreet van doen met de basisdoelstelling van DiB: het presenteren van dichters en/of kunstenaars in het straatbeeld. Gedacht wordt aan één realisatie per jaar gedurende vijf jaar. Het basisprogramma voldoet aan de volgende voorwaarden:
            Uitingsvorm
Hier is een beperkt aantal uitingsvormen mogelijk: een stoeptegel (glas, brons, beton, marmer, plastic) met een gedicht; zuilen van marmer of cortenstaal met rvs gedichtenplaat, een zitmeubel met een gedicht; een in een muur opgenomen baksteen met een gedicht; een tekst geschilderd op straat of muur; een lichtprojectie van een gedicht; een lichtkrant of neon aan een muur; een poster op een muur/achter een raam; billboard; driehoekborden; canvas met frame bevestigd tegen gevel.
Behalve een gedicht, kan er ook worden gekozen voor de combinatie gedicht en/of afbeelding dichter en/of de combinatie met een of meer andere kunstvormen.
            Periodiek
Door meerjarig op een vast tijdstip een vaste uitingsvorm te realiseren, creëert stichting DiB een duidelijke positionering in het culturele circuit.
            Canonvorming
Door meerjarig periodiek steeds een andere dichter (c.q. zijn/haar gedicht) te kiezen, ontstaat er een canon van dichters, die zich verbinden aan de voor dat project gekozen thematiek.
            Locatiespecifiek
Door voor een specifieke locatie heel bewust een passend gedicht te kiezen, ontstaat meerwaarde. Het gedicht benadrukt de eigenheid van de locatie.
            Website
DiB exploiteert een website, www.dichterinbeeld.nl. Deze site geeft niet alleen informatie over DiB zelf, maar doet in uitgebreide zin verslag van de voortgang van de realisatie van het meerjarige basisprogramma van DiB.
            Subsidies
Door een eenduidig meerjarig project te realiseren, kan meerjarige subsidie worden aangevraagd bij de bekende fondsen die eerder ook benaderd zijn. Door een meerjarige subsidie aan te vragen, kan gedurende langere tijd gewerkt worden aan de realisatie van het project, zonder steeds te moeten wachten op uitsluitsel van subsidieverstrekkers. Gestreefd wordt naar subsidietoekenning voor projecten die een looptijd van 3 tot 5 jaar hebben.
Er zal ook worden gezocht naar private sponsoren in de vorm van bijvoorbeeld een aannemer, woningcorporatie, verfleverancier en/of bestratingsbedrijf dat meerjarig zijn naam verbindt aan het project. De sponsoring vindt dan plaats in natura waar mogelijk gerelateerd aan de financiële ondersteuning van een specifiek projectonderdeel.
            Abonnees
Om naast de tijdelijke subsidies een meer vaste stroom van inkomsten te garanderen, is het belangrijk dat de uitingsvorm van het meerjarige project op de een of andere manier in het klein reproduceerbaar is en beschikbaar gesteld kan worden aan abonnees. De verkleinde reproductie moet goedkoop zijn maar uniek. Gedacht kan worden aan een unieke tekst (door de dichter speciaal voor het DiB-project en voor de specifieke locatie geschreven) en/of een door de dichter gesigneerde reproductie. De abonnees garanderen vooraf bijvoorbeeld gedurende 3 jaar een vast jaarbedrag af te staan in ruil voor drie reproducties van projectrealisaties.
Het bovenstaande meerjarige beleid is nog in ontwikkeling. Op 1 januari 2020 moet het een duidelijke vorm hebben en zal gestart worden met de subsidieaanvragen voor bijvoorbeeld één jaarlijkse projectrealisatie gedurende drie jaren. Tegelijkertijd wordt er dan gestart met het werven van abonnees.
Wijze van fondsenwerving
Het projectplan Leo Herberghs Poëzieprijs wordt gerealiseerd met geld dat is verkregen door middel van fondsenwerving. Concreet zijn de volgende fondsen aangeschreven: zie hierboven onder Actueel beleid.
Deze fondsen zullen ook worden aangeschreven in het kader van realisatie van het meerjarige beleidsplan. Daarnaast blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om geleden te verkrijgen om de nieuwe poëzieprojecten die op stapel staan te realiseren. 
Wijze van fondsen- en vermogensbeheer
            Bank en verantwoording
De stichting DiB heeft bij de Triodosbank een rekening geopend: NL 86 TRIO 39.03.81.586. Daar worden de ontvangen gelden ten behoeve van de projecten op bewaard en daarmee vinden ook de betalingen plaats ten behoeve van de lopende projecten.
Achteraf zal tenminste ook aan de subsidieverstrekker rekening en verantwoording worden afgelegd over de besteding van de middels subsidie ter beschikking gestelde gelden. Vaak wordt dit als voorwaarde gesteld door de subsidieverstrekker.
            Financiële administratie
Uiteraard worden jaarlijks de benodigde financiële stukken gemaakt. Van de projecten zal steeds een aparte financiële verantwoording worden gemaakt. Door de penningmeester wordt een zodanige administratie gehouden van de financiën dat te allen tijde controleerbaar is: de aard en omvang van de aan de bestuursleden toegekende onkostenvergoedingen, de aard en de omvang van de kosten en uitgaven door DiB gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de projecten in het kader van de doelstelling van DiB, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven ten behoeve van de doelstelling van DiB. Daarnaast wordt administratie gehouden van de inkomsten ten behoeve van de projecten in het kader van de doelstelling van DiB alsmede de aard en omvang van het vermogen van de stichting DiB.
            Vermogensbeheer
Er is géén natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler over het vermogen van DiB mag beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen. Niemand heeft individueel de beschikkingsmacht c.q. de meerderheid van de zeggenschap binnen de stichting DiB. Er bestaan ook geen familierelaties binnen het bestuur van de stichting DiB.
Evenmin houdt de stichting DiB meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de lopende projecten en de voorziene werkzaamheden ter realisatie van de doelstelling van de stichting DiB. Het eventueel aanwezige vermogen wordt feitelijk besteed conform de statutaire doelstelling van DiB.
Wijze van fondsen- en vermogensbesteding
Zoals hiervoor aangegeven worden de verworven fondsen en het verkregen vermogen enkel aangewend om de doelstelling van DiB te realiseren. Aan bestuurders van DiB worden geen vacatiegelden toegekend noch worden zij op enig andere manier beloond voor hun activiteiten. Zij worden geacht hun werkzaamheden gratuit te verrichten. Wel worden aan de bestuursleden de gemaakte onkosten voor DiB vergoed. 
Blijkens de statuten van de stichting wordt na een eventuele ontbinding van de stichting DiB een na de vereffening resterend saldo bestemd voor een in het besluit tot ontbinding aan te geven doelstelling, welke het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij moet komen.

Heerlen, 11 november 2019

​​​​​​​

misschien ook interessant

terug naar boven