Stichting Dichter in Beeld
Dichter in Beeld wil een intermediair zijn tussen overheid, de dichter en zijn publiek, sponsoren, uitvoerend kunstenaars, etc.
Dichter in Beeld wordt thans gevormd door Johan Dinjens (voorzitter), Gijs van Elk (secretaris en penningmeester), Harald Merckelbach en René Corten. De stichting kent op geen enkele wijze een beloningsbeleid. Evenmin worden er vacatievergoedingen toegekend aan de leden van het bestuur.
Ons bankrekening nummer is: NL86 TRIO 0390 3815 86.
U kunt ons te allen tijde mailen: info@dichterinbeeld.nl
Ons adres is: Stg. Dichter in Beeld, Goudenrood 20, 6301 JM Valkenburg.
ANBI-Status DiB
Bij beschikking heeft de inspecteur der belastingen de stichting Dichter in Beeld aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8213.72.312). De Stichting Dichter in Beeld staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 14 122488
Activiteiten Stichting in Beeld
Alle activiteiten die de Stichting Dichter in Beeld in de voorbije jaren heeft uitgevoerd worden op deze website uitgebreid verslagen. Graag verwijst de stichting voor de inhoud daarvan naar de betreffende pagina's.
Met haar activiteiten poogt Dichter in Beeld haar statutaire doelstelling te realiseren. Deze komt er kort gezegd op neer dat de stichting poëzie een plaats wil geven in de openbare ruimte. Hieronder is deze uitgebreider verwoord.
Momenteel wordt vooral gewerkt aan de uitvoering van het project Leo Herberghs Poëzieprijs Maastricht (LHPP Maastricht). Hier vindt u hier meer informatie over.
Wat kwam er binnen, wat ging eruit?
De stichting Dichter in Beeld heeft in 2018 diverse activiteiten ontplooid. In dat jaar zijn vooral de projecten Poëziepark Kerkrade geïnitieerd en afgehandeld en de vijfde Leo Herberghs Poëzieprijs. 
De stichting heeft voor deze projecten van diverse instellingen en particulieren geld ontvangen. 
De ontvangsten voor de LHPP bedroegen in 2018 €940,--. De kosten daarvan waren in totaal in 2018 €3.422,85. Het vijfjarig project werd uiteindelijk afgesloten met een klein verlies. Uit het in de loop der jaren opgebouwde kleine vermogen is dit voldaan.
In 2018 hebben we ook het project met evenement gerealiseerd ten behoeven van poëzie in een Kerkraads park. De inkomsten voor dat project bedroegen €6.404,95. De uitgaven waren in totaal €5.128,60. In 2019 werden nog betalingen gedaan ten behoeve van dit project, dat ik pas in 2019 werd afgesloten. 
Uiteraard zijn er ook algemene kosten gemaakt. Voor de bankrekening heeft de stichting in 2018 €107,66 betaald. De website wordt gehost. De kosten daarvan zijn €16, 98 per jaar. De bijeenkomsten van het bestuurd zijn qua onkostendeclaratie €82,19 in 2018 binnen redelijke perken gebleven.
Hieronder wordt in een tabel aangegeven welke inkomsten en uitgaven de stichting ten behoeve van ze projecten en de stichting zelf heeft gedaan.
Doelstelling Dichter in Beeld

misschien ook interessant

terug naar boven