INLEIDING
Dit document behelst een projectvoorstel om te komen tot een poëzieprijs op naam (Leo Herberghs Poëzieprijs; hierna LHPP) die bestaat uit enerzijds de opdracht aan een dichter tot het schrijven van een gedicht en anderzijds de plaatsing van dat gedicht in de publieke ruimte van Maastricht. De prijs is een voortzetting van de eerder door DiB georganiseerde Leo Herberghs Poëzieprijs, die na vijf keer te zijn uitgereikt in die vorm is geëindigd. De prijs werd de voorbije vijf jaar mogelijk gemaakt door een donatie van Leo en Cis Herberghs. Niet alleen wil Dichter in Beeld hiermee een dichter eren die zijn sporen in zijn lange leven heeft verdiend, maar ook een groot Maastrichtenaar. Bovendien heeft de prijs een zekere reputatie verkregen. Een vijftal dichters van naam en faam wonnen de prijs en waren daar zeer mee verguld. De vijf evenementen rond de uitreiking van de prijs trokken een groot publiek, werden goed gewaardeerd en voorzagen kennelijk in een brede behoefte aan aandacht voor poëzie. Ook het wandelpad dat in de loop der vijf jaren is ontstaan, wordt goed gefrequenteerd. Dichter in Beeld wil een dergelijk fenomeen graag continueren, al wordt er voor een iets andere vorm en inhoud gekozen.
Het rudimentaire voorstel werd op 22 maart 2019 met de gemeente Maastricht besproken. Op 24 oktober 2019 vond een voortgangsgesprek plaats met de gemeente Maastricht. Het initiatief mocht op onverminderd enthousiast onthaal rekenen, mede omdat het Maastricht, ook in poëtisch opzicht, een nog cultureler plaats geeft in het land. In beginsel zegde de gemeente Maastricht haar brede steun toe en wil er graag bij betrokken blijven.
Plan voor de periode 2020 tot 2025
In de kern houdt het plan in: 
- De prijs wordt vijf jaar achtereen jaarlijks uitgereikt door stichting Dichter in Beeld (DiB);
- Het accent van de prijs ligt op een nieuw en jong publiek met jonge dichters, die reeds poëtische waardering hebben genoten;
- Aan een jongere dichter, bij voorkeur met een beginnend oeuvre en het liefst op enigerlei wijze verbonden met Nederlands of Belgisch Limburg (beide elementen zijn geen vereisten: de kwaliteit moet leidend zijn).
- De prijs betreft een geldbedrag van € 750,- voor de dichter;
- In ruil waarvoor de dichter een gedicht schrijft, dat aan enkele nadere criteria voldoet;
- De vijf gedichten gaan onderdeel uitmaken van een wandelroute door het Frontenpark (Sphinxgebied) te Maastricht.
- Het gedicht houdt op enigerlei wijze verband met de wandelroute door het Frontenpark en dus met Maastricht; het zou mooi zijn als het ook associeert met het oeuvre van Leo Herberghs.
- De uitreiking van de prijs zal een onthulling van het gedicht zijn, waaraan een feestelijk tintje wordt gegeven op een locatie in het Frontenpark. Getracht zal worden studenten van het Conservatorium Maastricht of van de Muziekschool Maastricht het evenement op te laten luisteren met toepasselijke muziek.
- De vijf uitgevoerde gedichten worden zo in de openbare ruimte geplaatst dat er een literaire wandeling mogelijk is, mede ter nagedachtenis aan Leo Herberghs.
- Aan deze wandelroute wordt uiteindelijk een kleine publicatie gewijd.
Selectie dichters

Een jury zal elk jaar een bindend voorstel doen voor een winnende dichter. DiB benoemt daartoe een juryvoorzitter die met twee leden, van wie één bestuurslid is van DiB, zitting te nemen in de jury. Aan de keuze van de dichter ligt de vraag ten grondslag: ‘Kan de dichter een gedicht schrijven dat prikkelend en innovatief is en aansluit bij het beleid van de gemeente Maastricht om het Frontenpark een dynamische uitstraling te geven? Enige associaties met het werk van Leo Herberghs dienen in het gedicht te herkennen te zijn’
De jury brengt zijn beargumenteerde keuze over aan DiB. Vervolgens benadert DiB de dichter en geeft deze de opdracht een gedicht te schrijven. Nadat de jury vervolgens het resultaat van de opdracht heeft goedgekeurd, kent DiB aan de dichter de prijs toe.
Opdracht dichter
De beoogde winnaar van de prijs krijgt de opdracht een nieuw gedicht te schrijven conform de hierboven beschreven voorwaarden. Bovendien dient het gedicht naar beoordeling van de jury kwalitatief goed te zijn en inhoudelijk recht te doen aan het gekozen thema en het oeuvre van Leo Herberghs. Wanneer een dichter de opdracht aanneemt, verplicht hij/zij zich in te spannen aanwezig te zijn bij de uitreiking van de prijs. Tijdens deze literaire bijeenkomst draagt de dichter het gedicht voor dat hij/zij in opdracht van DiB heeft geschreven.
Toekenning poëzieprijs
Wanneer de dichter het gedicht heeft ingeleverd en de jury heeft vastgesteld dat het gedicht voldoet aan de eisen die in de opdracht besloten liggen, kent DiB de poëzieprijs toe. DiB verstuurt een persbericht en zorgt voor voldoende public relations.
Uitreiking poëzieprijs
De uitreiking van de prijs zal een onthulling van het gedicht zijn, waaraan een feestelijk tintje wordt gegeven op een locatie in het Frontenpark. Aansluiting wordt gezocht met een manifestatie die al in het Frontenparkgebied wordt georganiseerd. De dichter draagt bij de prijsuitreiking zijn gedicht voor. Tevens zal DiB zorg dragen voor een spreker die reflecteert op het gedicht in relatie tot oeuvre van Leo Herberghs.
Monumentale uitvoering
Het gedicht wordt door DiB uitgevoerd in een zuilachtige uitvoerng langs de wandelroute in het Frontenpark. De uitvoering moet duurzaam en vandalismebestendig zijn. Te denken valt aan een tekstplaat (bijvoorbeeld van roestvrij staal (rvs), koper, email) bevestigd op beton, hout of hardsteen. Ook is het mogelijk dat de letters van het gedicht worden gesneden of gekapt uit (corten)staal, glas, hout of steen. De gemeente Maastricht heeft voor de uitvoering in beginsel medewerking toegezegd.
Literaire wandelroute
Nadat de prijs vijfmaal is uitgereikt, dus tot 2015, geeft DiB in het zesde jaar een kleine publicatie uit waarin de vijf gedichten en hun uitvoering in Maastricht in de vorm van een literaire wandelroute centraal staan.
Voorstel begroting
Per prijstoekenning:
- Dichter € 750,-
- Jury (2 bijeenkomsten à € 100,-) € 200,- onkosten
- Literaire bijeenkomst prijsuitreiking € 650,-
- Pr, webpagina, porto, administratie € 200,-
- Realisatie gedicht in publieke ruimt € 1.500,-
Subtotaal per uitreiking € 3.300,-
X 5 = € 16.500,-
- Na 5 uitreikingen publicatie met de 5 winnende gedichten en hun monumentale uitreiking
€ 1000,-
Totaal: € 17.500,-

De Leo Herberghs Poëzieprijs start met de vijf toekenningen vanaf een door de gemeente Maastricht  te bepalen tijdstip.
Planning:
- Gesprek gemeente Maastricht op 22 maart 2019
- Opstellen concept projectplan maart 2019
- Plannen gesprek Centre Céramique in mei 2019
- Plannen gesprek met Merlijn Huntjes, cultureel medewerker Huis van de Kunsten in mei 2019;
- Meer definitief en concreter plan schrijven plus opstellen reglement en begroting, oktober 2019
- Inventariseren potentiële sponsoren, mei 2019
- Aanschrijven potentiële sponsoren, mei 2019
- Jury samenstellen, januari 2020, althans zodra er meer duidelijkheid is over de financiering van het project
- Uitreiking september 2020.
Heerlen/Maastricht, 25 oktober 2019
Gijs van Elk, Frans van Wijmen en Gert Boonekamp, Dichter in Beeld

misschien ook interessant

LHPP 2023
Maud Vanhauwaert is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Leo Herberghs Poëzieprijs 2023. Mogelijk heeft u het evenement ter gelegenheid van de uitreiking aan de vorige winnaars bijgewoond en wil u dat nu weer doen. Op zondagmiddag 8 oktober 2023 vindt het plaats in het Centre Céramique te Maastricht. U bent van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom. Ook als u voor de eerste keer komt.
2023
LHPP Route Lage Fronten
Dichter in Beeld heeft, in overleg met de gemeente Maastricht, de gedichtenroute gesitueerd in de Lage Fronten. Dit is een ruig stadspark in Maastricht, nabij het Sphinxkwartier.
2020
LHPP 2021
De tweede Leo Herberghs Poëzieprijs uit een nieuwe reeks van 5 jaar werd op 18 september 2021 uitgereikt aan Marieke Lucas Rijneveld. Het evenement vond plaats in het souterrain van Centre Céramique. Vanwege covid-19 konden slechts 45 gasten ontvangen worden. 
2021
Donateurs LHPP
Een project als de Leo Herberghs Poëzieprijs kost veel geld. Inmiddels hebben een flink aantal organisaties geld gedoneerd of in het vooruitzicht gesteld. Op deze pagina gelieve u de namen van de donateurs aan te treffen.
2020
LHPP 2020
De eerste Leo Herberghs Poëzieprijs uit een nieuwe reeks van 5 jaren werd op 26 september 2020 uitgereikt aan Maarten van der Graaff. Het evenement werd gehouden in 'The Basement Bar' in het Students Hotel in Maastricht (Sphinxgebouw).
2020
LHPP 2022
De derde Leo Herberghs Poëzieprijs is op 1 oktober 2022 uitgereikt aan Radna Fabias. Het evenement rond de uitreiking heeft plaatsgevonden in Het Centre Céramique te Maastricht. Met rond de 80 gasten is het volgens Dichter in Beeld goedbezocht, hetgeen ons deugd doet. Er is kennelijk veel belangstelling voor het werk van deze jonge dichter. 
2022
Juryrapport Maarten van der Graaff
Hier vindt u het uitgebreide juryrapport geschreven door Frans van Wijmen (voorzitter) en in verkorte versie voor gedragen door Merlijn Huntjens (jurylid). Henk Groenewegen was het andere jurylid.
2020
terug naar boven